Όροι χρήσης

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Η πρόσβαση και η χρήση αυτή της ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρακάτω όρους χρήσης. Το συμβόλαιο χρήσης περιλαμβάνει τις νομικές πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη και χρήση αυτής της ιστοσελίδας, μια δήλωση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και μια αναφορά στον κανονισμό προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Καλείστε να διαβάσετε αυτό το Συμβόλαιο χρήσης προσεκτικά, προτού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή την χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο.

Κάθε άλλη επίσκεψη και/ή χρήση αυτής της ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Εάν δεν μπορείτε να διαβάσετε τους εν λόγω όρους ή εάν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο τους, η DNX Network SARL σας συνιστά να μην επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε περαιτέρω την ιστοσελίδα.

 1. Νομικές πληροφορίες σχετικά με την DNX Network SARL

  Αυτή η ιστοσελίδα είναι δημοσιευμένη online και φιλοξενείται υπό την ευθύνη της DNX Network SARL με την παρακάτω διεύθυνση και χαρακτηριστικά:
  Έδρα (διεύθυνση): 42 Rue de Hollerich L-1740 Luxembourg Luxembourg
  Γενικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: support@dnxnetwork.lu
  Αριθμός τηλεφώνου: +352 2786 20 29
  Αριθμός φαξ: +352 2700 2801
  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: LU 23052515

 2. Πεδίο εφαρμογής του συμβολαίου

  Η DNX Network SARL στοχεύει στην διευκόλυνση της χρήσης και της πληρωμής των υπηρεσιών webcam που αναφέρονται εφεξής ως Υπηρεσία Περιεχομένου, που παρέχονται από τρίτους που αναφέρονται εφεξής ως Webcamer(s).

  Η DNX Network SARL σας παρέχει πρόσβαση στν Υπηρεσία Περιεχομένου του Webcamer και τη δυνατότητα να πληρώσετε για την Υπηρεσία Περιεχομένου μέσω των τεχνικών του πλατφορμών που εφεξής αναφέρονται ως Υπηρεσία Υποστήριξης.

  Τα έξοδα που καταβάλλετε περιλαμβάνουν την χρήση της Υπηρεσίας Περιεχομένου και της Υπηρεσίας Υποστήριξης. Η DNX Network SARL μεταφέρει τα έξοδα της Υπηρεσίας Περιεχομένου στο Webcamer ώστε να σας παρέχει την Υπηρεσία Περιεχομένου και λαμβάνει τα έξοδα της Υπηρεσίας Υποστήριξης για λογαριασμό του, για την παροχή της Υπηρεσίας Υποστήριξης. Προς διευκόλυνση σας, η DNX Network SARL μπορεί να χρησιμοποιεί τις διευκολύνσεις πληρωμής από τρίτα μέρη για την υλοποίηση της συναλλαγής πληρωμής, όπως υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, εταιρίες πιστωτικών καρτών, ή οργανισμοί ηλεκτρονικής πληρωμής.

 3. Τιμές και χρεώσεις

  Η DNX Network SARL σας εγγυάται απεριόριστη πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Μπορείτε μόνο να αγοράσετε τις Υπηρεσίες Περιεχομένου του Webcamer για όσες μονάδες επιτρέπονται στον λογαριασμό Χρήστη. Ο Χρήστης μπορεί να αγοράσει μονάδες με τον τρόπο που υποδεικνύεται στην ιστοσελίδα, αγοράζοντας πακέτα μονάδων.

  Ο Χρήστης δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μονάδες του παρά μόνο στην DNX Network SARL. Αυτές οι μονάδες δεν μπορούν να παραχωρηθούν σε τρίτους ή να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά, για παράδειγμα για αγορά υπηρεσιών ή αγαθών από τρίτα μέρη.

  Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή auto pack. Με την επιβεβαίωση της επιλογής, εξουσιοδοτείτε το Δίκτυο DNX Network SARL να ανανεώνει την τελευταία αγορά πακέτου σας εφόρον χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Περιεχομένου ενός Webcamer. Ο λογαριασμός σας θα αναπιστωθεί τότε αυτόματα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή ανά πάσα στιγμή εάν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

  Εφόσον για διάστημα 3 μηνών δεν έχει προστεθεί νέα πίστωση στον λογαριασμό, η DNX Network SARL αποδίδει μηνιαίο ποσό 10 μονάδων αρχής γενομένης από τον 4ο μήνα για να διατηρησει ενεργό τον λογαριασμό. Μόλις ο λογαριασμός παρουσιάσει πιστωτικό υπόλοιπο αυτή η ανάληψη δεν θα πραγματοποείται.

  Η DNX Network SARL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις υπηρεσίες και τις τιμές που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή και επομένως να τροποποιήσει, επικαιροποιήσει ή συμπληρώσει τις διατάξεις του παρόντος συμβολαίου χρήσης. Σε εσάς εναπόκειται να επιβεβαιώνετε τακτικά το παρόν συμβόλαιο χρήσης. Εάν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα όταν ισχύσουν οι τροποποιήσεις, τις αναγνωρίζετε και αποδέχεστε.

  Επιπλέον, η DNX Network SARL δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ενδεχομένως επιζήμιες συνέπειες που ήθελε προκύψει απο τις τροποποιήσεις που θα προκύψουν στην ιστοσελίδα ή στο συμβόλαιο χρήσης του.

 4. Περιορισμοί ως προς την ευθύνη

  Η DNX Network SARL πραγματοποιεί εύλογες προσπάθειες σε εμπορικό επίπεδο ώστε οι υπηρεσίες υποστήριξής του να είναι διαρκώς διαθέσιμες για την διασφάλιση της ιστοσελίδας με όλα τα εμπορικώς εύλογα μέσα. Η DNX Network SARL λαμβάνει όλα τα μέτρα για να περιορίσει τις τεχνικές αστοχίες

  Ωστόσο, η DNX Network SARL δεν μπορεί να αποκλείσει την περίπτωση κακόβουλων τεχνικών πράξεων ή μη εξουσιοδοτημένων παρεμβάσεων, ή ιών. Για αυτούς τους λόγους, η DNX Network SARL δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η πρόσβαση στην Υπηρεσία Υποστήριξης δεν μπορεί να διακοπεί ή πως δεν μπορεί να συναντήσετε άλλο είδος όχλησης. Επομένως, η DNX Network SARL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για σφάλματα τεχνικής αδυναμίας και προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν απο την χρήση της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

  Επιπλέον αναγνωρίζετε πως η DNX Network SARL έχει δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στην Υπηρεσία Υποστήριξής του χωρίς προειδοποίηση, να εντοπίσει ή να εξουδετερώσει κάθε περίπτωση ενδεχόμενης απάτης ή κατάχρησης, να διορθώσει τεχνικές ή λειτουργικές βλάβες. Οι εν λόγω διακοπές ειναι απαραίτητες για την τροποποίηση ή βελτίωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης, και για την διασφάλιση της σταθερής τεχνικής συντήρησης της υπηρεσίας. Η DNX Network SARL δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστείτε λόγω των σχετικών διακοπών.

  Καμία ευθύνη για τεχνικές ζημίες

  Η DNX Network SARL δεν μπορεί να ειναι υπεύθυνη για κάθε βλάβη ή ζημία που μπορεί να υποστείτε λόγω της χρήσης της Υπηρεσίας Περιεχομένου που διευκολύνεται μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε πως το 'κατέβασμα' δεδομένων χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο υπόκειται στη διακριτική σας ευχέρεια και γίνεται υπ'ευθύνη σας. Είστε μόνος υπεύθυνος για ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να προκύψει απο το λογισμικό μας σύστημα ή για την απώλεια δεδομένων που να οφείλεται σε 'κατέβασμα' δεδομένων.

  Καμία ευθύνη για τους υπερσυνδέσμους τρίτων

  Ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτα μέρη ή που ελέγχονται ή τις εκμεταλλεύονται εν όλω ή εν μέρει τα τρίτα μέρη μπορούν να παρέχουν συνδέσμους προς αυτή την ιστοσελίδα. Η DNX Network SARL δεν έχει εξετάσει το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και δεν έχει οποιαδήποτε επιρροή ή εξουσία επί του περιεχομένου ή άλλων χαρακτηριστικών των εν λόγω ιστοσελίδων.

 5. Τεχνικές προδιαγραφές

  Η χρήση της Υπηρεσίας Περιεχομένου που παρέχεται από την Webcamer μπορεί να υπόκειται σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές. Οι μορφές των εικόνων της Υπηρεσίας Περιεχομένου που παρέχονται, καθώς και οι συσκευές ανάγνωσης βίντεο και ήχου που απαιτούνται και ο τύπος σύνδεσης στο διαδίκτυο υποδεικνύονται στην ιστοσελίδα. Εάν ο εξοπλισμός σας δεν ανταποκρίνεστε στις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές, είναι πιθανό να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Περιεχομένου. Επιπλέον, ενδέχεται λόγω μέτρων τεχνικής προστασίας του υπολογιστή σας, να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Περιεχομένου.

 6. Υποχρεώσεις χρήστη

  Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών ή σε περίπτωση που ο ισχύων νόμος ορίζει πως πρέπει να είστε μεγαλύτερος για να μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Περιεχομένου, να έχετε την ηλικία που ορίζει αυτός ο νόμος.

  Εκτός από τις διατάξεις των άλλων όρων χρήσης, ως Χρήστης δεσμεύεστε κυρίως να:

  • - κάνετε χρήση της ιστοσελίδας καλή τη πίστει, με εύλογο τρόπο που δεν αντίκειται στους παρόντες όρους χρήσης
  • - μην χρησιμοποιείσετε εξοπλισμό, λογισμικό ή διαδικασίες για να επηρεάσετε ή να επιχειρήσετε να επηρεάσετε την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Επίσης δεσμεύεστε να μην προβείτε σε ενέργειες που επιβάλλουν παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή της ιστοσελίδας (και που μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ή οριστική παύση λειτουργίας), ούτε να εκφυλίσετε το περιεχόμενο.
  • - μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για παράνομους σκοπούς ή για να δημιουργήσετε ζημία στην φήμη της DNX Network SARL ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους
  • - μη συνδέετε την ιστοσελίδα με άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση της DNX Network SARL

  Εάν η DNX Network SARL ανακαλύψει ή έχει εύλογα τεκμήρια πως παραβιάζετε μία από τις προαναφερόμενες διατάξεις [σημεία α ως δ] ή οποιαδήοπτε άλλη διάταξη που επιβάλλουν οι παρόντες όροι χρήσης, η DNX Network SARL έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα του, εν όλω ή εν μέρει.

 7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε πως το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της DNX Network SARL, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά των κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, των τεχνολογιών που περιγράφονται, των λογοτύπων, των εικονιδίων και των λογισμικών, προστατεύονται με όλες τις μορφές και όλα τα μέσα και τεχνολογίες που αφορούν δικαιώματα πνευματικής και/ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων σχετικών με βάσεις δεδομένων, εμπορικών ονομασιών, ονομασιών domain, τεχνογνωσίας, προτύπων, λογοτύπων και σχεδίων. Η DNX Network SARL διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί αυτών των στοιχείων.

  Η χρήση αυτού του ιστοχώρου δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα επί του περιεχομένου της. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, δημοσιεύσετε, διανείμετε ή εκμεταλλευτείτε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστοχώρου, εν μέρει ή εν όλω. Δεν μπορείτε να εισάγετε ή να εγκαταστήσετε σύνδεσμο προς αυτόν τον ιστοχώρο σε άλλη ιστοσελίδα που σας ανήκει ή που ανήκει στον εργοδότη σας ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή που διατηρείτε ή εκμεταλλεύεστε εσείς, ο εργοδότης σας ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση της DNX Network SARL.

  Δεν έχετε κανένα δικαίωμα επί του υλικού που έχετε κατεβάσει. Κάθε τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάδοση των περιεχομένων που έχετε κατεβάσει για σκοπό διαφορετικό από την προσωπική σας χρήση απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την πρότερη ρητή συμφωνία του Δικτύου DNX Network SARL.

 8. Προστασία ιδιωτικής ζωής και προσωπικών δεδομένων

  Η DNX Network SARL λαμβάνει όλα τα μέτρα για να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε. Μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο στους κανονισμούς μας, σε ότι αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής εδώ.

  By accepting the terms and conditions, you also authorize us for an unlimited time to keep on file the last four digits of your registered card number for future payments and to charge all balances accrued on the subscriptions and related services as explained above with the information saved (in agreement with the cancellation and refund policy included in the T&C). Furthermore you are aware that if any of terms above and this consent agreement is changed, we will contact you to inform you of the change(s). As consequence it is your responsibility to ensure that the contact details you provide are correct and to communicate us at the address mentioned in the footer the most current information. You can withdraw this consent anytime by simply contacting us via the contact form.

 9. Αποθήκευση των πληροφοριών επικοινωνίας

  Εάν επιλέξετε τα δωμάτια συζήτησης ή άλλες επιλογές διαδραστικής επικοινωνίας αποδέχεστε πως οι πληροφορίες θα αποθηκεύονται. Η DNX Network SARL διατηρεί αυτές τις πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες ώστε να επιλύει διαφορές, να παρέχει υποστήριξη και να διερευνά τα προβλήματα όπως επιτρέπει ο νόμος. Η DNX Network SARL δεν θα μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες με τρίτα μέρη με εξαίρεση σε απάντηση σε επιβεβαιωμένα αιτήματα υπευθύνων επιβολής της τάξης και του νόμου ή άλλων κρατικών υπευθύνων, στο πλαίσιο εγκληματικής έρευνας ή θεωρούμενης παράνομης δραστηριότητας.

 10. Επικοινωνήστε μαζί μας

  Αν επιθυμείτε περισσότερες επεξηγήσεις ή διευκρίνιση σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την DNX Network SARL με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  ηλ. ταχυδρομείο : support@dnxnetwork.lu
  τηλ: +352 2786 20 29
  φαξ: +352 2700 2801

  Η DNX Network SARL λαμβάνει όλα τα μέτρα για να επιλύει, σε εύλογο χρονικό διάστημα, οποιαδήποτε παρεξήγηση, παράπονο και κάθε τεχνικό ή λειτουργικό πρόβλημα που να συνδέεται με τον ιστοχώρο ή με την ποιότητα του περιεχομένου και το οποίο αναφέρετε.

 11. Νομική εγκυρότητα των όρων χρήσης

  Εάν ενας από τους παρόντες όρους χρήσης καταστεί τελείως άκυρος και/ή ανεφάρμοστος, η ισχύς ή εφαρμογή των άλων όρων χρήσης δεν θα επηρεαστούν. Κάθε διάταξη που δεν ισχύει και/ή δεν εφαρμόζεται εν μέρει ή εν όλω θα αντικατασταθεί από μια κατάλληλη ισχύουσα διάταξη που θα προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τους αρχικούς στόχους της διάταξης που κατέστη άκυρη.

 12. Ισχύον δίκαιο

  Το παρόν συμβόλαιο χρήσης διέπεται από το δίκαιο του Λουξεμβούργου. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας μας ή προέρχεται από την αποδοχή της ερμηνείας ή της τήρησης των παρόντων όρων χρήσης και/ή κανονισμού ως προς την προστασία της ιδιωτικότητας θα υποβληθεί ενώπιον της αποκλειστικής δικαιοδοσίας των αρμόδιων δικαστηρίων του Λουξεμβούργου, τα οποία θα εφαρμόσουν το δίκαιο του Λουξεμβούργου και όχι τους κανόνες του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου.

 13. Αποζημιώσεις και αιτήσεις

  Η DNX Network SARL διατηρεί το δικαίωμα υπό την διακριτική της ευχέρεια να αποζημιώνει τους πελάτες της, αποκλειστικά σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις (όπως τεχνικές αδυναμίες). Η DNX Network SARL θα προχωρήσει στην αποζημίωση του πελάτη της είτε επαναπιστώνοντας άμεσα τον λογαριασμό του είτε επιστρέφοντας το ποσό με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά (εφόσον αυτό είναι εφικτό). Όταν κατατεθεί παράπονο ή αίτηση αποζημίωσης, η DNX Network SARL θα λάβει υπόψιν του τα παράπονα άλλων πελατών καθώς και όλες τις παραμέτρους και τα στοιχεία που καταγράφηκαν απο το σύστημά μας. Για οποιοδήποτε παράπονο ή αίτηση αποζημίωσης, απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας: support@dnxnetwork.lu.

 14. 18 U.S.C 2257 Record-Keeping Requirements Compliance Statement

  In compliance with the Federal Labeling and Record-Keeping Law (also known as 18 U.S.C. 2257), all models located within our domain were 18 years of age or older during the time of photography. All models’ proof of age is held by the custodian of records, which is listed below, organized by producer. All content and images are in full compliance with the requirements of 18 U.S.C. 2257 and associated regulations.

  dAgency SA
  Rue des Alpes 21
  1201 Genève - Suisse

This site uses cookies to analyze the website, to make it more user-friendly and to offer you products tailored to your needs.
By using the site, you accept the terms of the Privacy Policy
Accept

Ok